U bent hier

Wie kan bezwaar indienen tegen de verkiezingen en hoe verloopt deze procedure?

Printvriendelijke versie

Alleen de kandidaten zijn gerechtigd bezwaar in te dienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Dit bezwaar kan gericht zijn tegen de verkiezing en ook tegen de verkiezingsuitgaven die gedaan werden door de lijsttrekkers en de kandidaten. De raad kan de verkiezing geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaren op grond van onregelmatigheden die de zetelverdeling tussen de verschillende lijsten kunnen beïnvloeden. Het bezwaar moet ingesteld worden bij wijze van verzoekschrift en moet neergelegd worden op het secretariaat van de Raad of aangetekend per post verzonden, binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen van de dagtekening van het proces-verbaal van de verkiezingen

Het bezwaar vermeldt, op straffe van onontvankelijkheid:

  1. de naam en de woonplaats van de verzoeker. Als de verzoeker woonplaatskeuze doet bij zijn raadsman, wordt dat in het verzoekschrift vermeld;
  2.  de handtekening van de verzoeker of zijn raadsman;
  3. de naam en de woonplaats van de bezwaarde;
  4. de datum van het verzoekschrift;
  5. het voorwerp van het bezwaar, met inbegrip van een feitelijke omschrijving van de ingeroepen argumenten.

Een verzoekschrift dat niet voldoet aan deze vereisten, kan gedurende de bezwaartermijn worden vervangen door een nieuw verzoekschrift. De verzoeker kan aan het verzoekschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De verzoeker kan naderhand alleen aanvullende overtuigingsstukken aan het dossier laten toevoegen, als die de verzoeker nog niet bekend waren bij de opmaak van het verzoekschrift. De verzoeker bezorgt in dat geval onverwijld een kopie van de aanvullende overtuigingsstukken aan de Raad. De overtuigingsstukken worden door de verzoeker gebundeld en geïnventariseerd. De Raad doet uitspraak binnen de 40 dagen na ontvangst van het bezwaar, te rekenen vanaf de dag waarop het bezwaarschrift bij de Raad is aangekomen.

De respectieve adressen, de samenstelling en het huishoudelijk reglement van de raden per provincie vindt u op bij de raad voor verkiezingsbetwistingen