U bent hier

Buitengewone verkiezingen Linkebeek van 13 december 2015

Uitslag buitengewone verkiezingen

Stemmen

La Droite: 150 (6,15%) LB: 2289 (93,85%)
Blanco & ongeldig: 13,85%

Zetels

La Droite: 0 LB: 13

Voorkeursstemmen

LIJST LA DROITE  LIJST LB 
COLLET Pascal  59 THIERY Damien
verkozen als schepen
 1200
THIRY Jeanne  21 GHEQUIERE Yves
verkozen als schepen
 958
PORTIER Rayan 15 GEEURICKX Valérie
verkozen als schepen
358
KRIKILION Philip 33 LATERRE Christine 265
    NARDONE Pascale 347
    BAUWENS Anne 186
    WENNMACHER Mariette 172
    LEBLON Lena 215
    SCHWARTS Dominique 161
    OPOCZYNSKI Paul 148
    TREJBIEZ Arnaud 119
    ARNOULD Thibault 219
    SEDYN Paul 288
Besluiten
Ministrieel besluit vastelling model en afmeting stembiljet
Ministrieel besluit kiesmateriaal telbureaus
Ministrieel besluit vaststelling inrichting stemlokalen en kiesmateriaal stembureaus
Ministrieel besluit vaststelling model volmachtformulier
Ministrieel besluit bescherming en verbod sommige lijstnamen
Ministrieel besluit bericht aan de kiezer
Ministrieel besluit presentiegelden
Ministrieel besluit vastelling formulier terugbetaling reiskosten kiezer
Ministrieel besluit vastelling model oproepingsbrief
Ministrieel besluit tabel toegelaten max. bedrag verkiezingsuitgaven
Ministerieel besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer van de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek
Voordrachtakten
G28a voordracht kandidaten door kiezers
G28b verbeteringsakte kandidaten
G29a voordracht kandidaten door uittredende gemeenteraadsleden
Volmachten
A95 volmacht
A96a attest van tijdelijk verblijf in het buitenland
A96b attest van uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger
Onderrichtingen
Onderrichtingen voor het kantonhoofdbureau
Onderrichtingen voor het college van burgemeester en schepenen
Onderrichtingen voor het gemeentelijke hoofdbureau
Onderrichtingen voorzitters stembureaus
Onderrichtingen voorzitters telbureaus
A22 onderrichtingen voor de voordracht van kandidaten en voor de aanwijzing van getuigen
Formulieren
A04a aanwijzing voorzitter stembureau
A04b ontvangstbewijs aanwijzing voorzitter stembureau
A04c instructies voorzitter stembureau
A05a aanstelling bijzitter stermbureau
A05b bewijs ontvangst aanstellingsbrief bijzitter stembureau
A05c instructies bijzitter stembureau
A06a aanwijzing plaatsvervanger voorzitter
A06b ontvangstbewijs aanwijzing plaatstvervanger voorzitter stembureau
A07a samenstelling stembureau mededeling voorzitters
A07b samenstelling stembureau
A08 samenstelling stembureau (lijst van de stembureaus)
A10 Aanwijzing van de getuigen voor de stembureaus en de telbureaus
A11 Proces-verbaal van de loting van overtallige getuigen voor de stembureaus
A13a aanwijzing als getuige of plaatsvervangende getuige voor een stembureau bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing (modelbrief)
A13b aanwijzing na loting als getuige of plaatsvervangende getuige voor een stembureau bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing (modelbrief)
A13c Wering na loting als getuige of plaatsvervangende getuige voor een stembureau bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing (modelbrief)
A41 Bericht tot oproeping van de kiezers
A44 presentiegelden stem- en telbureau
A45a proces-verbaal van een stembureau
A45b instructies voor de voorzitter van een stembureau
A49 lijst van kiezers die niet gestemd hebben
A49b lijst van afwezige bijzitters in een telbureau
A50 lijst van kiezers niet op aanstiplijst maar die wel gestemd hebben
A58 ontvangstbewijs tabel resultaten telling
A82 presentiegelden kantonhoofdbureau
A97 aanvraag terugbetaling reiskosten leden bureaus
A98 aanvraag terugbetaling reiskosten
A105 aangifte verkiezingsuitgaven kandidaten
A106 Aangifte herkomst geldmiddelen verkiezingen kandidaten
G01a benoeming voorzitter gemeentelijk hoofdbureau
G01b ontvangstbewijs benoeming voorzitter gemeentelijk hoofdbureau
G01c instructies voorzitter gemeentelijk hoofdbureau
G02a benoeming bijzitter secretaris gemeentelijk hoofdbureau
G02b ontvangstbewijs benoeming lid gemeentelijk hoofdbureau
G02c instructies lid gemeentelijk hoofdbureau
G03a benoeming tot plaatsvervangend voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau 
G03b Ontvangstbewijs van de benoemingsbrief tot plaatsvervangend voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau
G04a aanstelling voorzitter telbureau
G04b bewijs ontvangst aanstellingsbrief voorzitter telbureau
G04c instructies voorzitter telbureau
G05a aanstelling bijzitter telbureau
G05b bewijs ontvangs aanstellingsbrief bijzitter telbureau
G05c instructies bijzitter telbureau
G07a samenstelling telbureau mededeling voorzitter
G07b samenstelling telbureau
G09 samenstelling telbureau
G13a aanwijzing als getuige of plaatsvervangende getuige voor een telbureau bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing (modelbrief)
G26c akte van fractievorming
G28a voordracht van kandidaten door kiezers
G28b verbeteringsakte voor voordracht van kandidaten
G29a voordracht van kandidaten door aftredende gemeenteraadsleden
G30 ontvangstbewijs voor een voordrachtsakte van kandidaten
G31 ontvangstbewijs voor een verbeteringsakte van kandidaten
G35 ontvangstbewijs van een bezwaar (bezwaarschrift tegen de aanvaarding van een kandidaat)
G36a Kennisgeving van een bezwaar aan de indiener van de voordracht
G36b Kennisgeving van een bezwaar aan de kandidaat
G37a afwijzing van kandidaturen (modelbrief)
G37b afwijzing van een lijst (modelbrief)
G37c afwijzing van een kandidatuur wegens onverkiesbaarheid (modelbrief)
G38a PV voorlopige afsluiting kandidatenlijst
G38c Instructies voorzitter voorlopige afsluiting kandidatenlijst
G39a PV defenitieve afsluiting kandidatenlijst zonder beroep
G39c Instructies voorzitter gemeentelijk hoofdbureau definitieve afsluiting kandidatenlijst
G40a Proces-verbaal van de definitieve afsluiting van de kandidatenlijst (met beroep)
G40c Proces-verbaal van de definitieve afsluiting van de kandidatenlijst (na uitspraak van het hof van beroep)
G40d Verklaring van beroep van of voor een afgewezen kandidaat
G40e Verklaring van beroep van een indiener van een bezwaar tegen een kandidaat
G40f Instructies voor de voorzitter van een gemeentelijk hoofdbureau bij de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten
G51 vaststelling van het aantal stembiljetten dat in de stembus is aangetroffen
G53 PV toewijzing stembureaus aan telbureaus
G56a toewijzing stembureau aanwijzing getuigen voorzitter stembureau
G56b toewijzing getuigen mededeling voorzitter
G57 ontvangstbewijs voor de stukken van een stembureau
G61a proces-verbaal van de telverrichtingen
G61b instructies voor de voorzitter van een telbureau
G62 telling van de stemmen in een telbureau
G82 presentiegelden gemeentelijk hoofdbureau
G83a PV gemeentelijk hoofdbureau papier
G83c intructies voorzitter gemeentelijk hoofdbureau
G103 aangifte verkiezingsuitgaven lijsten
G104 aangifte herkomst geldmiddelen uitgaven lijsten
P03a aanstelling bijzitter secretaris kantonhoofdbureau
P03b bewijs ontvangst aanstelling bijzitter secretaris kantonhoofdbureau
P03c instructies leden kantonhoofdbureau