U bent hier

Adres Raad Verkiezingsbetwistingen

MEDEDELING RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN

Artikel 87 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges wijzigt artikel 202 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 door met ingang van 1 november 2014 een eengemaakte Raad voor Verkiezingsbetwistingen op te richten. De provinciale Raden voor Verkiezingsbetwistingen zijn bijgevolg opgeheven. De nieuwe Raad voor Verkiezingsbetwistingen valt onder de overkoepelende structuur van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC).

Vanaf 1 januari 2015 gelden tevens nieuwe procedureregels voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

Alle klachten waarvoor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen bevoegd is conform het Provinciedecreet, het Gemeentedecreet, het OCMW-decreet alsook het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet dienen voortaan per beveiligde zending (d.i. een aangetekend schrijven of afgifte tegen ontvangstbewijs) te worden bezorgd op het adres van de DBRC.

Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Raad voor Verkiezingsbetwistingen

t.a.v. de Voorzitter Prof. dr. Herman Matthijs
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 BRUSSEL

Contactgegevens griffie:
02 553 17 75
info.verkiezingsbetwistingen@vlaanderen.be