Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Bezwaren tegen de geldigheid van de verkiezingen: de Raad voor Verkiezingsbetwistingen

id
578

Wat is de Raad voor Verkiezingsbetwistingen?

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is een onafhankelijk Vlaams administratief rechtscollege dat de bezwaren behandelt tegen de lokale verkiezingen en bij ontstentenis van een bezwaar ook ambtshalve de juistheid nagaat van de zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde waarin de raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard.

Bezwaren tegen de verkiezingen kunnen enkel bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Voortaan is er één Raad voor Verkiezingsbetwistingen die zetelt in Brussel. De provinciale Raden voor Verkiezingsbetwistingen zijn opgeheven.

Wie kan bezwaar aantekenen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen?

Alleen kandidaten kunnen bezwaar indienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Let wel: Iedereen die een bezwaar heeft ingediend dat ongegrond blijkt en waarvan vaststaat dat het is ingediend met het oogmerk om te schaden, wordt gestraft met een geldboete van 50 tot 500 euro.

Wat zijn de termijnen?

Een bezwaar moet ingediend worden binnen de 45 dagen na de dag waarop het proces-verbaal van de verkiezingen is opgemaakt en getekend.

Voor deze lokale verkiezingen is dat, op enkele uitzonderingen na, 14 oktober 2018, wat betekent dat men in de meeste gevallen bewaar kan indienen tot en met 28 november 2018.

De Raad behandelt een bezwaar binnen de 40 dagen na het ontvangen van uw bezwaar.

Hoe dient u een bezwaar in?

U dient een bezwaar in door een aangetekend gemotiveerd verzoekschrift te versturen naar:

Raad voor Verkiezingsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Leidt een bezwaar altijd tot een hertelling?

De verkiezing kan door de Raad alleen geheel of gedeeltelijk ongeldig worden verklaard op grond van onregelmatigheden die de zetelverdeling tussen de verschillende lijsten kunnen beïnvloeden.

De Raad gaat na of de zetelverdeling en de rangorde juist is: een hertelling wordt niet zomaar toegekend.

Het kan wel het gevolg zijn van een bezwaar. Zelfs een herverkiezing is mogelijk.

Heeft u nog meer vragen? 

U kan contact opnemen met de griffie van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

De contactgegevens vindt u hier.