Is het organiseren van politieke activiteiten toegelaten in het onderwijs?

id
312

Verkiezingspropaganda in het onderwijs wordt niet verboden in het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet maar in verschillende specifieke onderwijsreglementeringen.

Er mag in een school of in een centrum voor leerlingenbegeleiding of volwassenenonderwijs geen politieke propaganda gevoerd worden en er mogen geen politieke activiteiten worden georganiseerd. Dit verbod geldt voor:

  • het gewoon en het buitengewoon, erkend, gefinancierd en gesubsidieerd basisonderwijs
  • het door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd voltijds gewoon secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs
  • het deeltijdskunst onderwijs
  • het volwassenonderwijs
  • de centra voor leerlingenbegeleiding

Politieke activiteiten kunnen in de school worden toegelaten buiten de periodes waarin er schoolactiviteiten zijn en buiten de periode van 90 dagen voorafgaand aan een verkiezing.

Zowel personeelsleden als leerlingen mogen niet worden gevraagd of worden aangezet om aan deze activiteiten deel te nemen.

Het schoolbestuur of het centrumbestuur mag niet betrokken worden bij de organisatie van een politieke activiteit en moet rekening houden met het beginsel van gelijke behandeling bij de toepassing van deze bepaling.

Onder politieke activiteiten wordt verstaan: “alle activiteiten die worden georganiseerd door politieke partijen of politieke mandatarissen van politieke partijen, waarvan de standpunten en gedragingen niet in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden”.

Vragen in verband met de toepassing van dit verbod en klachten met betrekking tot de overtreding ervan kunnen door iedere belanghebbende ingediend worden bij de Commissie Zorgvuldig bestuur.