Is het organiseren van politieke activiteiten toegelaten in het onderwijs?

Verkiezingspropaganda in het onderwijs is verboden in verschillende specifieke onderwijsreglementeringen.

Er mag in een school of in een centrum voor leerlingenbegeleiding of volwassenenonderwijs geen politieke propaganda gevoerd worden en de organisatie van politieke activiteiten is er verboden. Dit verbod geldt voor:

  • het gewoon en het buitengewoon, erkend, gefinancierd en gesubsidieerd basisonderwijs,
  • het door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd voltijds gewoon secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs,
  • het deeltijds kunstonderwijs,
  • het volwassenonderwijs,
  • de centra voor leerlingenbegeleiding.

Politieke activiteiten in de school zijn mogelijk mits toelating buiten de periodes waarin er schoolactiviteiten zijn en buiten de periode van 90 dagen voorafgaand aan een verkiezing.

Het is verboden zowel personeelsleden als leerlingen te vragen of aan te zetten aan deze activiteiten deel te nemen.

Het schoolbestuur of het centrumbestuur mag niet betrokken worden bij de organisatie van een politieke activiteit en moet rekening houden met het beginsel van gelijke behandeling bij de toepassing van deze bepaling.

Wat zijn politieke activiteiten? 

alle activiteiten die worden georganiseerd door politieke partijen of politieke mandatarissen van politieke partijen, waarvan de standpunten en gedragingen niet in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden”.

Iemand met vragen in verband met de toepassing van dit verbod en klachten met betrekking tot de overtreding ervan kan terecht bij de Commissie Zorgvuldig bestuur.