Hoe wordt het stembureau samengesteld?

id
34

Deze FAQ legt de samenstelling van de stembureaus uit, hoe de leden ervan worden aangeduid, wanneer en door wie.

Samenstelling

Stemmen op papier

 • voorzitter
 • vier bijzitters
 • vier plaatsvervangende bijzitters
 • secretaris.

Digitale stemming:

 • voorzitter
 • vijf bijzitters
 • vijf plaatsvervangende bijzitters
 • secretaris

Kandidaten mogen geen deel uitmaken van het stembureau.

De voorzitter

Stap 1: het gemeentebestuur maakt een lijst op

Tijdens de tweede maand die aan de verkiezing voorafgaat, maakt het college van burgemeester en schepenen een lijst op.

In de gemeenten waar stadsdistrictsraadsverkiezingen plaatsvinden, maakt het college die lijst op per stadsdistrict.

In deze lijst worden de volgende categorieën van gemeenteraadskiezers opgenomen:

 • de magistraten van de rechterlijke orde;
 • de gerechtelijke stagiairs;
 • de advocaten en de advocatenstagiairs volgens hun inschrijving op het tableau of de lijst van stagiairs;
 • de notarissen;
 • de gerechtsdeurwaarders;
 • de  personeelsleden van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, provincies, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn van niveau A, B, C of gelijkwaardig;
 • het onderwijzend personeel;

Deze lijst wordt uiterlijk op 31 augustus 2018 verzonden naar de magistraat, vermeld in artikel 24, eerste en tweede lid van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet:

 • als de hoofdplaats van het gerechtelijk kanton waartoe de gemeente behoort, ook de hoofdplaats is van een gerechtelijk arrondissement, is dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, of bij zijn afwezigheid de magistraat die hij aanwijst;
 • in alle andere gevallen is dat de vrederechter van het gerechtelijk kanton waartoe de gemeente behoort, of bij zijn afwezigheid de plaatsvervanger die hij aanwijst.

Stap 2: aanwijzing van de voorzitter

Uiterlijk op 3 september 2018 wijst deze magistraat uit die lijst:

 • de voorzitters van de stembureaus aan
 • minstens één plaatsvervangende voorzitter aan die de voorzitter zal vervangen in een stembureau waar de voorzitter op de dag van de stemming afwezig is. 

Als dat nodig is, kunnen ook andere gemeenteraadskiezers worden aangewezen.

De magistraat brengt de betrokkenen op de hoogte van hun aanwijzing en verzoekt hen tevens hun ambt op de gestelde dagen te komen waarnemen.

In geval van verhindering moeten zij de magistraat die hen heeft aangewezen, daarvan bericht geven binnen drie dagen, na de kennisgeving. De magistraat voorziet in hun vervanging aan de hand van de bovenvermelde lijst.

De bijzitters en plaatsvervangende bijzitters

Stap 1: het gemeentebestuur maakt een (andere) lijst op

Tijdens de tweede maand die aan de verkiezing voorafgaat, maakt het college van burgemeester en schepenen een tweede lijst op. In de gemeenten waar stadsdistrictsraadsverkiezingen plaatsvinden, maakt het college die lijst op per stadsdistrict.

Die lijst bevat de kiezers van de stemafdeling naar rata van twaalf personen per stembureau.

Hij mag geen personen bevatten die al zijn opgenomen in de lijst voor de aanwijzing van de voorzitters van de stembureaus.

Deze lijst wordt eveneens uiterlijk op 31 augustus 2018 verzonden naar de magistraat vermeld in artikel 24 LPKD.

Stap 2: aanwijzing (plaatsvervangende) bijzitters

Uit deze lijst wijst die magistraat uiterlijk op 3 september 2018 de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van de stembureaus aan.

Als dat nodig is, kunnen ook andere gemeenteraadskiezers worden aangewezen.

De magistraat brengt de betrokkenen op de hoogte van hun aanwijzing en verzoekt hen tevens hun ambt op de gestelde dagen te komen waarnemen.

In geval van verhindering moeten zij de magistraat die hen heeft aangewezen, daarvan bericht geven binnen drie dagen na de kennisgeving. De magistraat voorziet in hun vervanging aan de hand van de bovenvermelde lijst.

De secretaris

De secretaris wordt door de voorzitter van het stembureau benoemd uit de gemeenteraadskiezers van de gemeente.

Voor de stadsdistrictraadsverkiezingen wordt de secretaris door de voorzitter van het stembureau benoemd uit de stadsdistrictraadskiezers van het stadsdistrict.

Hij is niet stemgerechtigd bij de besluitneming van het stembureau.