Hoe wordt het telbureau samengesteld?

id
35

In elke gemeente waar gestemd wordt met potlood en papier, worden de telverrichtingen toegewezen aan één of meer telbureaus, namelijk de telbureaus G en P.

De telbureaus G tellen de stembiljetten voor de verkiezing van de gemeenteraad.

De telbureaus P tellen de stembiljetten voor de verkiezing van de provincieraad.

In de gemeenten met rechtstreekse OCMW-raadsverkiezingen (Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode) tellen de telbureaus G ook de stembiljetten voor die OCMW-raadsverkiezingen.

Samenstelling van het telbureau

Het telbureau bestaat uit:

 • een voorzitter
 • een secretaris
 • twee tot vier bijzitters en plaatsvervangende bijzitters, afhankelijk van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente of provincieraadsleden per provinciedistrict:
  • twee bijzitters en twee plaatsvervangende bijzitters als er minder dan 19 verkiezen raadsleden zijn;
  • drie bijzitters en drie plaatsvervangende bijzitters als er 19 tot 27 te verkiezen raadsleden zijn;
  • vier bijzitters en vier plaatsvervangende bijzitters als er meer dan 27 te verkiezen raadsleden zijn (dit komt niet meer voor bij de telbureaus P).

De kandidaten mogen geen deel uitmaken van het telbureau.

De voorzitter van het telbureau

Stap 1: het gemeentebestuur maakt een lijst op

Tijdens de tweede maand die aan de verkiezing voorafgaat, maakt het college van burgemeester en schepenen een lijst op.

In deze lijst worden de volgende categorieën van gemeenteraadskiezers opgenomen:

 • de magistraten van de rechterlijke orde;
 • de gerechtelijke stagiairs;
 • de advocaten en de advocatenstagiairs volgens hun inschrijving op het tableau of de lijst van stagiairs;
 • de notarissen;
 • de gerechtsdeurwaarders;
 • de personeelsleden van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, provincies, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn van niveau A, B, C of gelijkwaardig;
 • het onderwijzend personeel;

Deze lijst wordt uiterlijk op 31 augustus 2018 verzonden naar de magistraat, vermeld in artikel 24, eerste en tweede lid van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet:

 • als de hoofdplaats van het gerechtelijk kanton waartoe de gemeente behoort, ook de hoofdplaats is van een gerechtelijk arrondissement, is dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, of bij zijn afwezigheid de magistraat die hij aanwijst;
 • in alle andere gevallen is dat de vrederechter van het gerechtelijk kanton waartoe de gemeente behoort, of bij zijn afwezigheid de plaatsvervanger die hij aanwijst.

Stap 2: aanwijzing van de voorzitter van het telbureau

Uiterlijk op 3 september 2018 wijst deze magistraat uit die lijst:

 • de voorzitters van de telbureaus aan
 • minstens één plaatsvervangende voorzitter aan die de voorzitter zal vervangen in een telbureau waar de voorzitter op de dag van de stemming afwezig is.  

Als dat nodig is, kunnen ook andere gemeenteraadskiezers worden aangewezen.  

De magistraat brengt de betrokkenen op de hoogte van hun aanwijzing en verzoekt hen tevens hun ambt op de gestelde dagen te komen waarnemen.

In geval van verhindering moeten zij de magistraat die hen heeft aangewezen, daarvan bericht geven binnen drie dagen na de kennisgeving. De magistraat voorziet in hun vervanging aan de hand van de bovenvermelde lijst.

De bijzitters en plaatsvervangende bijzitters

Uit dezelfde bovenvermelde lijst wijst de magistraat uiterlijk op 3 september 2018 de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van de telbureaus aan.

Als dat nodig is, kunnen ook andere gemeenteraadskiezers worden aangewezen.  

De magistraat brengt de betrokkenen op de hoogte van hun aanwijzing en verzoekt hen tevens hun ambt op de gestelde dagen te komen waarnemen.

In geval van verhindering moeten zij de magistraat die hen heeft aangewezen, daarvan bericht geven binnen drie dagen na de kennisgeving. De magistraat voorziet in hun vervanging aan de hand van de bovenvermelde lijst.

De secretaris

De secretaris wordt benoemd door de voorzitter van het telbureau uit de gemeenteraadskiezers van een gemeente van het Vlaamse Gewest.

Hij is niet stemgerechtigd bij de besluitneming van het bureau.