Mogen niet-Belgische EU-onderdanen stemmen op 14 oktober 2018?

id
72

Let op: bevoegdheid Federale Overheid

De toekenning van het actief (mogen stemmen) en het passief stemrecht (zich kandidaat kunnen stellen) aan niet-Belgische burgers is een federale bevoegdheid.
De relevante informatie van de Federale Overheid vindt u hier.
 


+ + +

Voor welke verkiezingen kunnen de niet-Belgische burgers van de Europese Unie stemmen?

De niet-Belgische burgers van de Europese Unie kunnen stemmen voor de gemeente- en stadsdistrictsraadsverkiezingen (deze laatste verkiezingen worden enkel in Antwerpen gehouden).

Zij kunnen niet stemmen voor de provincieraadsverkiezingen of voor de rechtstreekse OCMW-raadsverkiezingen (deze laatste verkiezingen vinden enkel plaats in Voeren en in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel).

Voor welke verkiezingen kunnen de niet-Belgische burgers van de Europese Unie kandidaat zijn?

De niet-Belgische burgers van de Europese Unie kunnen kandidaat zijn voor de gemeente- en stadsdistrictsraadsverkiezingen. Zij kunnen ook kandidaat zijn voor de rechtstreekse OCMW-raadsverkiezingen in de zes Vlaamse randgemeenten rond Brussel en in Voeren.

Zij kunnen geen kandidaat zijn voor de provincieraadsverkiezingen. 

Welke voorwaarden moeten de niet-Belgische burgers van de Europese Unie vervullen om te mogen stemmen?

Om te mogen stemmen moet de niet-Belgische burger van de Europese Unie:

  • op 1 augustus 2018 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn;
  • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
  • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

De voorwaarde "ingeschreven in het bevolkingsregisters" moet geïnterpreteerd worden als ofwel ingeschreven in het bevolkingsregister in strikte zin (BR) of ingeschreven in het vreemdelingenregister (VR).

Personen die ingeschreven zijn in het wachtregister (WR), kunnen niet stemmen voor de gemeenteraads- of stadsdistrictraadsverkiezingen.

Wat is de procedure die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie moeten ondernemen om te mogen stemmen?

Om te kunnen stemmen moet de niet-Belgische burger van de Europese Unie bij de gemeente waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, vóór 1 augustus 2018 een schriftelijke aanvraag indienen met vermelding van zijn nationaliteit en het adres van zijn hoofdverblijfplaats.

Het college van burgemeester en schepenen controleert of de betrokkene de kiesvoorwaarden vervult en als dat het geval is, geeft het college bij ter post aangetekende brief aan de betrokkene kennis van zijn beslissing om hem in te schrijven op de kiezerslijst.

Wanneer de aanvrager één of andere kiesvoorwaarde niet vervult, geeft het college van burgemeester en schepenen van de gemeente van zijn verblijfplaats hem bij ter post aangetekende brief kennis van zijn gemotiveerde beslissing om zijn inschrijving op de kiezerslijst te weigeren.

De aanvrager kan binnen de tien dagen na deze kennisgeving zijn eventuele bezwaren per aangetekende brief meedelen aan het college van burgemeester en schepenen. Het college doet binnen de acht dagen na ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak, en zijn beslissing wordt onmiddellijk per aangetekende brief betekend aan de betrokkene.

Als het college van burgemeester en schepenen bij zijn beslissing van weigering blijft, kan de aanvrager binnen de acht dagen na deze kennisgeving tegen deze beslissing een beroep aantekenen bij het Hof van Beroep. De beslissing van het Hof van Beroep wordt aan het gemeentebestuur toegezonden.

Hoelang blijft de erkenning als kiezer geldig?

De erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de kiesvoorwaarden of zolang hij niet afgezien heeft van zijn hoedanigheid van kiezer, ongeacht de gemeente waar hij zijn verblijfplaats in België heeft gevestigd.

Een niet-Belg die af wil zien van zijn hoedanigheid van kiezer (en dus niet langer deel wil nemen aan de verkiezingen) moet hiervan schriftelijk afstand doen bij de gemeente.

De stemming is verplicht.

Eenmaal de niet-Belgische burger van de Europese Unie erkend is als kiezer, moet hij stemmen, d.w.z. de stemming is verplicht voor hem.

Kan de niet-Belgische burger van de Europese Unie afstand doen van zijn hoedanigheid van kiezer?

Ja.

Hij kan echter geen afstand doen van zijn hoedanigheid van kiezer in de periode die begint met de afsluiting van de kiezerslijsten (1 augustus 2018) en die afloopt op de datum van de verkiezing (14 oktober 2018).

Modellen van aanvraag tot kiezer, erkenning of weigering van deze hoedanigheid

De modellen van aanvraag om zich als kiezer te laten registreren, alsook de modellen van erkenning of weigering van deze aanvraag door het college van burgemeester en schepenen, zijn vastgesteld door de Federale Overheid.

U vindt deze modellen op de website van de Federale Overheid, alsook onderaan deze faq (Modellen Federale Overheid).

U kan ze ook bij de gemeentebesturen verkrijgen.