Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Wat zijn de kiesvoorwaarden voor Belgen?

id
402

Om te stemmen (actief kiesrecht) of als kandidaat deel te nemen aan de verkiezingen (passief kiesrecht), moet u als Belg aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Actief kiesrecht (stemmen)

  • u moet de Belgische nationaliteit hebben, ten laatste op de dag van het afsluiten van de kiezerslijsten (1 augustus 2018);
  • u moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op 14 oktober 2018 (leeftijdsvoorwaarde);
  • u moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente, ten laatste op 1 augustus 2018, de dag waarop de kiezerslijst afgesloten wordt (inschrijvingsvoorwaarde);
  • u mag zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing.

FAQ: Wanneer kan u uitgesloten of geschorst worden van het kiesrecht? 

Passief kiesrecht (zich kandidaat stellen)

Om als kandidaat deel te nemen aan de verkiezingen (=passief stemrecht) voor de provincieraad, de gemeenteraad, de stadsdistrictsraad of, in voorkomend geval, de raad voor maatschappelijk welzijn, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u moet de Belgische nationaliteit hebben, ten laatste op de dag van het afsluiten van de kiezerslijsten (1 augustus 2018);
  • u moet de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 14 oktober 2018;
  • u moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente van de betrokken kieskring, ten laatste op de dag van het afsluiten van de kiezerslijsten (1 augustus 2018);
  • u mag zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing op 14 oktober 2018;

FAQ: Wanneer kan u uitgesloten of geschorst worden van het kiesrecht? 

  • u mag geen politieambtenaar zijn. Politieambtenaren mogen immers geen kandidaat zijn voor een politiek mandaat (artikel 127 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus). Dit geldt voor alle verkiezingen, ongeacht waar de politieambtenaar zijn ambt uitoefent. Bijgevolg mag een politieambtenaar ook geen kandidaat zijn in een andere gemeente dan de gemeente(n) waartoe de politiezone behoort waar hij zijn ambt uitoefent;
  • u mag niet veroordeeld zijn, zelfs met uitstel, wegens één van de misdrijven, vermeld in artikel 240, 241, 243, en 245 tot en met 248 van het Strafwetboek, gepleegd tijdens de uitoefening van een openbaar ambt. De onverkiesbaarheid eindigt 12 jaar na de veroordeling.