Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Mededeling giften/sponsorbedragen > 125 euro door kandidaten

Nummer
A106

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier registreren de kandidaten de identiteitsgegevens van de natuurlijke personen die aan hen giften van 125 euro of meer hebben gedaan, en van de ondernemingen, feitelijke verenigingen en rechtspersonen die hen gesponsord hebben voor een bedrag van 125 euro of meer, ter financiering van uitgaven voor verkiezingspropaganda voor de verkiezing van de gemeenteraad, de stadsdistrictsraad of de provincieraad op 14 oktober 2018.

Wanneer, waar en door wie moet dit formulier worden ingediend?

Dit formulier moet worden ingevuld door de kandidaat die heeft deelgenomen aan de verkiezing van 14 oktober 2018 met het oog op de vernieuwing van de gemeenteraad, de stadsdistrictsraad of de provincieraad. De lijsttrekker of de door de lijsttrekker gemachtigde persoon moet dit formulier uiterlijk op 13 november 2018 rechtstreeks bezorgen aan de Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven, op het adres Vlaams Parlement, Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven, 1011 Brussel.

Dit formulier moet dus niet worden bezorgd aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, aan wie wel het formulier ‘A105 - Aangifte van de verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen door kandidaten’ moet worden bezorgd. Zowel de kandidaat als de lijsttrekker of de door de lijsttrekker gemachtigde persoon moeten dit formulier ondertekenen.

Als u kandidaat bent voor meerdere verkiezingen, dan moet u dit formulier ook invullen en moeten de verschillende lijsttrekkers van de lijsten waarop u kandidaat bent, deze aangiften indienen en ondertekenen.

Let op!

- De verschillende lijsttrekkers van de lijsten waarop u kandidaat bent, dienen in dit geval identieke formulieren in. Het is dus niet voldoende dat één lijsttrekker of één door de lijsttrekker gemachtigde persoon dit formulier indient.

- Dit formulier moet enkel worden ingevuld als bij de aangifte van de herkomst van de geldmiddelen in het formulier ‘A105 - Aangifte van de verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen door kandidaten’ giften of sponsoring voor bedragen van 125 euro of meer worden vermeld.

Kandidaten die tegelijk opkomen voor de gemeente- of provincieraadsverkiezingen EN de rechtstreekse OCMW-raadsverkiezingen in de Vlaamse randgemeenten en Voeren, moeten dit formulier niet invullen. Die kandidaten gebruiken het model van het gemeenschappelijk formulier betreffende de aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de kandidaten die opkomen voor de verkiezing van de gemeente- en/of provincieraden en de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn op 14 oktober 2018. Dat formulier wordt ter beschikking gesteld door de FOD Binnenlandse Zaken.

Hoe wordt de registratie gecontroleerd? 

De Controlecommissie Verkiezingsuitgaven controleert de registraties van de giften en van de sponsoring van de kandidaten gelijktijdig met het onderzoek van de verslagen van de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen, die opgesteld zijn door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg. De registraties van de giften en de verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bovendien worden alle persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Indien u opmerkingen of vragen heeft m.b.t. de bescherming van de verzamelde persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het Vlaams parlement via e-mail op privacy@vlaamsparlement.be .

Als de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven een inbreuk op de giften- en sponsorregeling door een kandidaat vaststelt, oordeelt ze geval per geval om daarover al dan niet klacht neer te leggen bij de procureur des Konings. Die inbreuken worden in voorkomend geval bestraft met een geldboete van 26 tot 100.000 euro.

De kandidaat moet de bewijsstukken over de herkomst van de geldmiddelen die zijn besteed, gedurende twee jaar na de verkiezingen bewaren.

Wat is de procedure en eventuele sanctie als dit formulier niet of onvolledig wordt ingevuld? 

Tot uiterlijk 11 februari 2019 kan eenieder die een belang doet blijken een klacht indienen bij de procureur des Konings als een kandidaat geen of een onvolledige aangifte van de registratie van de giften en sponsoring indient. De procureur des Konings kan tot uiterlijk 11 februari 2019 ook zelf het initiatief nemen om een kandidaat te vervolgen om die redenen.

Kandidaten waarvan binnen dertig dagen na de verkiezingen geen aangifte of slechts een onvolledige aangifte van deze registratie van giften en sponsoring is ingediend, kunnen gestraft worden met een gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en/of een geldboete van vijftig tot vijfhonderd euro.

Welke wetgeving is van toepassing op deze aangifte?

Op deze registratie is Deel 4, Titel 1, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 van toepassing.