Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Mededeling giften/sponsorbedragen > 125 euro door lijsten (gemeenteraadsverkiezingen)

Nummer
G104

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier registreren de lijsten de identiteitsgegevens van de natuurlijke personen die aan de lijsten giften van 125 euro of meer hebben gedaan, en van de ondernemingen, feitelijke verenigingen en rechtspersonen die hen gesponsord hebben voor een bedrag van 125 euro of meer, ter financiering van uitgaven voor verkiezingspropaganda voor de verkiezing van de gemeenteraad op 14 oktober 2018.

Wanneer, waar en door wie moet dit formulier worden ingediend?

De lijsttrekker of de door de lijsttrekker gemachtigde persoon moet dit formulier uiterlijk op 13 november 2018 rechtstreeks bezorgen aan de Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven, op het adres Vlaams Parlement, Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven, Brussel 1011. Dit formulier moet dus niet worden bezorgd aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, aan wie wel het formulier ‘G103 - Aangifte van de verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen door lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen’ moet worden bezorgd. Dit formulier moet worden ondertekend door de lijsttrekker van de lijst die heeft deelgenomen aan de verkiezing van 14 oktober 2018 met het oog op de vernieuwing van de gemeenteraad, of door de persoon die de lijsttrekker daartoe gemachtigd heeft.

 

Let op!

Dit formulier moet alleen worden ingevuld als bij de aangifte van de herkomst van de geldmiddelen in het formulier "G103 - Aangifte van de verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen door lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen" giften of sponsoring voor bedragen van 125 euro of meer worden vermeld.

In dat geval is de registratie dus verplicht.

Hoe wordt de registratie gecontroleerd?

De Controlecommissie Verkiezingsuitgaven controleert de registraties van de giften en de sponsoring van de lijst gelijktijdig met het onderzoek van de verslagen van de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen, die opgesteld zijn door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg. De registraties van de giften en de verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bovendien worden alle persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Als u opmerkingen of vragen heeft m.b.t. de bescherming van de verzamelde persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het Vlaams parlement via e-mail op privacy@vlaamsparlement.be.

Als de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven een inbreuk op de giften- en sponsorregeling door een lijst vaststelt, oordeelt ze geval per geval om daarover al dan niet klacht neer te leggen bij de procureur des Konings. Die inbreuken worden in voorkomend geval bestraft met een geldboete van 26 tot 100.000 euro.

De lijsttrekker moet de bewijsstukken over de herkomst van de geldmiddelen die zijn besteed, gedurende twee jaar na de verkiezingen bewaren.

Welke wetgeving is van toepassing op deze aangifte?

Op deze registratie is Deel 4, Titel 1, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 van toepassing.