Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Gegevensverwerking in het kader van de verkiezingen: getuige voor stem- en telbureau

De gegevensverwerking

In het kader van het algemeen belang, meer bepaald met het oog op de ordelijke organisatie van de verkiezingen, worden uw persoonsgegevens als getuige in een stem- of telbureau op verschillende wijzen verwerkt.

De indiener van een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen kan één getuige en één plaatsvervangende getuige per stembureau en per telbureau aanwijzen (artikel 114 LPKD). Indien u als (plaatsvervangend) getuige aangeduid bent, heeft de lijstindiener uw gegevens ingevuld op het formulier dat hij vervolgens aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau overhandigd heeft. Deze gegevens omvatten uw naam en adres. De lijstindiener zal u op de hoogte brengen van uw aanwijzing als getuige door het toezenden van een aanstellingsbrief die medeondertekend wordt door de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau (artikel 116 LPKD).

Bent u aangeduid als getuige in het stembureau, dan overhandigt u aan de voorzitter van het stembureau de aanstellingsbrief die uw naam en adres vermeldt, alsook voor welke lijst u als getuige optreedt (artikel 126 LPKD). Indien de stemming op papier verloopt, bezorgt de voorzitter van het stembureau de brief aan de voorzitter van het telbureau (artikel 145 LPKD). Deze laatste overhandigt de aanstellingsbrieven aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau die deze op zijn beurt bezorgt aan de provinciegouverneur (artikelen 158 en 172 LPKD). Indien de stemming digitaal verloopt, bezorgt de voorzitter van het stembureau de brief rechtstreeks aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau die deze op zijn beurt bezorgt aan de provinciegouverneur (artikelen 158 en 172 LPKD). Bent u aangeduid als getuige in het telbureau, dan overhandigt u de aanstellingsbrief, die uw naam en adres vermeldt, alsook voor welke lijst u als getuige optreedt, aan de voorzitter van het telbureau (artikel 154 LPKD). De voorzitter van het telbureau bezorgt de aanstellingsbrieven van de getuigen van de stem- en telbureaus aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau, die deze op zijn beurt bezorgt aan de provinciegouverneur (artikelen 158 en 172 LPKD). De provinciegouverneur bewaart de aanstellingsbrieven in opdracht van de Vlaamse overheid. De brieven worden gedurende zes maanden na de geldigverklaring van de verkiezingen bewaard en worden daarna zo snel mogelijk vernietigd.

Wanneer u als getuige deelneemt aan de werkzaamheden van de stem- of telbureaus, ondertekent u mee het proces-verbaal dat na deze werkzaamheden wordt opgesteld. Hierin worden uw naam en de naam van de lijst waarop u als getuige werd aangeduid, opgenomen. Het proces-verbaal van het stembureau wordt, bij stemming op papier, in eerste instantie aan de voorzitter van het telbureau overhandigd (artikel 145 LPKD), daarna aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau en tot slot aan de provinciegouverneur. Bent u als getuige aangeduid in het telbureau, dan worden uw gegevens vermeld in het proces-verbaal van het telbureau, dat overhandigd wordt aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau (artikel 158 LPKD) en tot slot bezorgd wordt aan de provinciegouverneur. Deze laatste bewaart de processen-verbaal die werden opgemaakt in de stem- en telbureaus in het kader van de verkiezingen in opdracht van de Vlaamse overheid (artikel 172 LPKD). De processen-verbaal van de stem- of telbureaus worden gedurende zes maanden na de geldigverklaring van de verkiezingen bewaard en worden daarna zo snel mogelijk vernietigd. Tot die periode kan overeenkomstig artikel 173 LPKD inzage verleend worden aan de processen-verbaal van de stem-en telbureaus op schriftelijk verzoek, gericht aan de provinciegouverneur.

Uw rechten

Als getuige heeft u het recht op inzage in uw persoonsgegevens en om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Voorts heeft u het recht om tegen deze verwerking bezwaar te maken. Tot slot heeft u ook het recht om te vragen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt gedurende de periode dat één van de voorgaande verzoeken wordt beoordeeld. Daarnaast heeft u het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – 02/274 48 00 – contact@apd-gba.be).

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de verkiezingen gebeurt door verschillende personen en instanties. Indien de gegevensverwerking gebeurt door de Vlaamse overheid, kan u uw verzoek om één of meer van bovenvermelde rechten uit te oefenen, richten tot de functionaris voor gegevensbescherming van het Agentschap Binnenlands (Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel – 02/553 28 28 – ABB.veiligheid@kb.vlaanderen.be). Gebeurt de verwerking door een andere entiteit, dan zullen wij u zoveel als mogelijk doorverwijzen naar de juiste contactpersoon. Voor meer informatie omtrent de gegevensverwerking door de Vlaamse overheid in het kader van de lokale verkiezingen kan u ook steeds contact opnemen met het Agentschap Binnenlands Bestuur (Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel – 02/553 28 28 info@vlaanderenkiest.be) of met de functionaris voor gegevensbescherming (Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel – 02/553 28 28 – ABB.veiligheid@kb.vlaanderen.be).

Voorgaande toelichting omtrent uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming doet geen afbreuk aan andere rechten die het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet of andere regelgeving aan getuigen toekent.

* LPKD = Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet. Dit decreet is de basistekst voor de organisatie van de verkiezingen. ​​​​​​​