Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Gegevensverwerking in het kader van de verkiezingen: getuige voor een hoofdbureau

De gegevensverwerking

In het kader van het algemeen belang, meer bepaald met het oog op de ordelijke organisatie van de verkiezingen, worden uw persoonsgegevens als getuige voor een hoofdbureau op verschillende wijzen verwerkt.

De indiener van een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen kan op de voordrachtsakte van de kandidaten een getuige en een plaatsvervangend getuige aanwijzen voor de vergaderingen van het gemeentelijk hoofdbureau (artikelen 77 en 110 LPKD). Hetzelfde geldt voor de stadsdistrictsraadsverkiezingen of provincieraadsverkiezingen: de lijstindiener kan dan een getuige en een plaatsvervangend getuige aanwijzen voor de vergaderingen van het stadsdistrictshoofdbureau of van het provinciedistrictshoofdbureau (artikelen 111-112 LPKD). Bent u op de voordrachtsakte aangeduid als getuige voor het hoofdbureau, dan heeft de lijstindiener op deze akte uw naam en adres ingevuld. De voordrachtsakte, waarop uw persoonsgegevens ingevuld werden, wordt bezorgd aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau, van het stadsdistrictshoofdbureau of van het provinciedistrictshoofdbureau (artikel 68, 83 en 84 LPKD) en tijdens het onderzoek van de kandidatenlijsten nemen alle leden van het hoofdbureau kennis van deze akten (artikel 85-100 LPKD). De gegevens op de voordrachtsakte worden ingevoerd in de computertoepassing van ABB dat verantwoordelijk is voor de verdere gegevensverwerking. De persoonsgegevens van de kiezers op de voordrachtsakten worden bewaard tot zes jaar na de geldigverklaring van de verkiezingen. Nadien kunnen ze door ABB geaggregeerd en geanonimiseerd worden gebruikt voor statistische doeleinden.

Indien u als getuige deelneemt aan de vergaderingen van het gemeentelijke hoofdbureau, van het stadsdistrictshoofdbureau of van het provinciedistrictshoofdbureau, ondertekent u mee het proces-verbaal dat na de werkzaamheden van deze bureaus wordt opgesteld (artikel 170 LPKD). Hierin worden uw naam en de naam van de lijst waarop u als getuige werd aangeduid, opgenomen. Het proces-verbaal wordt vervolgens aan de provinciegouverneur bezorgt, die deze in opdracht van de Vlaamse overheid bewaart (artikel 172 LPKD). Een afschrift van het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau wordt door de gemeentesecretaris voor iedereen ter inzage gelegd. Daarnaast bezorgt het gemeentebestuur aan iedere kandidaat die erom vraagt, een kopie van het proces-verbaal (artikel 173 LPKD). De processen-verbaal worden gedurende zes jaar na de geldigverklaring van de verkiezingen bewaard en de gegevens van de getuigen worden daarna zo snel mogelijk vernietigd.

Uw rechten

Als getuige heeft u het recht op inzage in uw persoonsgegevens en om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Voorts heeft u het recht om tegen deze verwerking bezwaar te maken. Tot slot heeft u ook het recht om te vragen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt gedurende de periode dat één van de voorgaande verzoeken wordt beoordeeld. Daarnaast heeft u het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – 02/274 48 00 – contact@apd-gba.be).

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de verkiezingen gebeurt door verschillende personen en instanties. Indien de gegevensverwerking gebeurt door de Vlaamse overheid, kan u uw verzoek om één of meer van bovenvermelde rechten uit te oefenen, richten tot de functionaris voor gegevensbescherming van het Agentschap Binnenlands (Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel – 02/553 28 28 – ABB.veiligheid@kb.vlaanderen.be). Gebeurt de verwerking door een andere entiteit, dan zullen wij u zoveel als mogelijk doorverwijzen naar de juiste contactpersoon. Voor meer informatie omtrent de gegevensverwerking door de Vlaamse overheid in het kader van de lokale verkiezingen kan u ook steeds contact opnemen met het Agentschap Binnenlands Bestuur (Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel – 02/553 28 28 info@vlaanderenkiest.be) of met de functionaris voor gegevensbescherming (Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel – 02/553 28 28 – ABB.veiligheid@kb.vlaanderen.be).

Voorgaande toelichting omtrent uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming doet geen afbreuk aan andere rechten die het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet of andere regelgeving aan getuigen toekent.

* LPKD = Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet. Dit decreet is de basistekst voor de organisatie van de verkiezingen. ​​​​​​​