Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Gegevensverwerking in het kader van de verkiezingen: kandidaten

De gegevensverwerking

In het kader van het algemeen belang, meer bepaald met het oog op de ordelijke organisatie van de verkiezingen, worden uw persoonsgegevens als kandidaat voor de lokale verkiezingen op verschillende wijzen verwerkt.

In eerste instantie worden uw gegevens als kandidaat voor de lokale verkiezingen verzameld bij de opmaak van de voordrachtsakte. Op deze voordrachtsakte vult u uw naam, geboortedatum, rijksregisternummer, adres en nationaliteit in voordat u de akte ondertekent (artikel 71 LPKD). Door het ondertekenen van deze voordrachtsakte maakt u uw politieke voorkeur bekend, wat een bijzondere categorie van persoonsgegevens is en stemt u uitdrukkelijk toe dat deze persoonsgegevens worden verwerkt. Deze voordrachtsakten worden bezorgd aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau, van het stadsdistrictshoofdbureau of van het provinciedistrictshoofdbureau (artikel 68, 83 en 84 LPKD) en tijdens het onderzoek van de kandidatenlijsten nemen alle leden van het hoofdbureau kennis van deze akten (artikel 85-100 LPKD). De gegevens op de voordrachtakten worden ingevoerd in de computertoepassing van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), dat verantwoordelijk is voor de verdere gegevensverwerking. ABB publiceert de naam van de kandidaat, de politieke partij waarvoor hij opkomt, alsook het lokale bestuur waarvoor hij wenst verkozen te worden, online op de website van de Vlaamse overheid. Deze gegevens (naam, politieke partij en lokaal bestuur) zijn persoonsgegevens die duidelijk door de kandidaat zelf openbaar zijn gemaakt. Bijgevolg worden ze door ABB tevens aan de media bezorgd en worden ze aangeleverd aan het verkiezingsplatform Kiestze.be als aanzet om een ruimere communicatie rond de kandidaten op te bouwen.

Nauw aansluitend bij de voordrachtsakten, is de gegevensverwerking in het kader van de verbeteringsakten. Een verbeteringsakte kan alleen door de lijstindiener ingediend worden, onder meer wanneer de gegevens van de kandidaten op de voordrachtsakte onvolledig zijn (artikel 91, tweede lid LPKD). Op deze verbeteringsakte vult een nieuwe kandidaat zijn naam, geboortedatum, rijksregisternummer, adres en nationaliteit in voordat hij of zij de akte ondertekent (artikel 71 LPKD). Door het ondertekenen van deze verbeteringsakte maakt een nieuwe kandidaat zijn politieke voorkeur bekend, wat een bijzondere categorie van persoonsgegevens is, en stemt de nieuwe kandidaat uitdrukkelijk toe dat deze persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verbeteringsakten worden bezorgd aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau, van het stadsdistrictshoofdbureau of van het provinciedistrictshoofdbureau (artikel 91, tweede lid, artikelen 99 en 100 LPKD). De gegevens op de verbeteringsakten worden ingevoerd in de computertoepassing van ABB, dat verantwoordelijk is voor de verdere gegevensverwerking.

Overeenkomstig artikelen 167 en volgende van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet worden na de verkiezingen alle kandidaten aangewezen, hetzij als verkozenen, hetzij als opvolger. Bijgevolg worden de persoonsgegevens van de kandidaten op de voordrachtsakten en verbeteringsakten zes jaar na de geldigverklaring van de verkiezing bijgehouden. Daarnaast kunnen uw gegevens voor langere periode geaggregeerd en geanonimiseerd gebruikt worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur voor statistische doeleinden.

In de uitzonderlijk omstandigheden dat er geschillen ontstaan omtrent de kandidatuur van kandidaten, worden deze geschillen behandeld door het Hof van Beroep. De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau, van het stadsdistrictshoofdbureau of van het provinciedistrictshoofdbureau stelt hiertoe een proces-verbaal op met daarin de persoonsgegevens van de betrokken kandidaat en de redenen waarom zijn of haar kandidatuur verworpen of aanvaard wordt (artikelen 93-100 LPKD). De verdere gegevensverwerking gebeurt in dit geval door het Hof van Beroep.

Uiteraard worden de naam van de kandidaat en de naam van de partij waarvoor hij opkomt  ook als persoonsgegevens verwerkt bij de stemming in het stembureau (artikel 142 LPKD). Bij de stemming op papier, zullen vervolgens de telbureaus de stemmen van de kandidaat tellen, zodat zij niet enkel de naam en partij-affiliatie verwerken, maar ook op de hoogte zullen zijn van het aantal stemmen dat de kandidaat gekregen heeft (artikel 156 LPKD).  De gegevens van het telbureau worden opgenomen in een proces-verbaal dat vervolgens opgestuurd wordt naar de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau (artikelen 158). Het gemeentelijk hoofdbureau, het stadsdistrictshoofdbureau en het provinciaal hoofdbureau stellen de totale som van de verkregen stemmen vast in een proces-verbaal. Het proces-verbaal met de definitieve resultaten (aantal stemmen, zetelverdeling en aanwijzing van de verkozenen en de opvolgers) wordt ten slotte bezorgd aan de provinciegouverneur (artikel 172 LPKD) die deze in opdracht van de Vlaamse overheid bewaart. De processen-verbaal van de stem- en telbureaus worden gedurende zes maanden na de geldigverklaring van de verkiezingen bewaard en worden daarna zo snel mogelijk vernietigd. Tot die periode kan overeenkomstig artikel 173 LPKD inzage verleend worden aan de processen-verbaal van de stem-en telbureaus op schriftelijk verzoek, gericht aan de provinciegouverneur.

De gegevens van de kandidaat die voorkomen in de processen-verbaal van de hoofdbureaus, dit zijn de naam, het aantal voorkeursstemmen en de partij waarvoor hij opkwam, worden om redenen van algemeen belang, meer bepaald de vereiste van transparantie in het kader van de verkiezingen, alsook voor wetenschappelijk of historisch onderzoek en statistische doeleinden bewaard. Een afschrift van het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau wordt door de gemeentesecretaris voor iedereen ter inzage gelegd. Daarnaast bezorgt het gemeentebestuur aan iedere kandidaat die erom vraagt, een kopie van het proces-verbaal (artikel 173 LPKD).

Voor een periode van zes jaar, meer bepaald tot wanneer de volgende lokale verkiezingen plaatsvinden, wordt de zetelberekening ten gevolge van de huidige verkiezingen online gepubliceerd op de website van de Vlaamse overheid. Artikel 171 LPKD legt de Vlaamse Regering immers de verplichting op om de uitslag van de algemene telling van de stemmen publiek bekend te maken. Op die manier worden de naam en het aantal voorkeurstemmen van de kandidaat, alsook de partij waarvoor hij opkwam als persoonsgegeven online verwerkt. De Vlaamse overheid voorziet passende technische maatregelen, zoals het gebruik van het Robots Exclusion Protocol (REP) om de verwerking van uw gegevens door zoekrobots te beperken. Na de periode van zes jaar is inzage in de processen-verbaal van de hoofdbureaus door derden enkel nog mogelijk door hiertoe een verzoek te richten aan ABB. ABB houdt een duidelijk register met alle verzoeken tot inzage bij, dat ten allen tijde door de kandidaten kan geraadpleegd worden.

Uw rechten

Als kandidaat heeft u het recht op inzage in uw persoonsgegevens en om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Voorts heeft u het recht om tegen deze verwerking bezwaar te maken. Tot slot heeft u ook het recht om te vragen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt gedurende de periode dat één van de voorgaande verzoeken wordt beoordeeld. Daarnaast heeft u het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – 02/274 48 00 – contact@apd-gba.be).

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de verkiezingen gebeurt door verschillende personen en instanties. Indien de gegevensverwerking gebeurt door de Vlaamse overheid, kan u uw verzoek om één of meer van bovenvermelde rechten uit te oefenen, richten tot de functionaris voor gegevensbescherming van het Agentschap Binnenlands Bestuur (Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel – 02/553 28 28 – ABB.veiligheid@kb.vlaanderen.be). Gebeurt de verwerking door een andere entiteit, dan zullen wij u zoveel als mogelijk doorverwijzen naar de juiste contactpersoon. Voor meer informatie omtrent de gegevensverwerking door de Vlaamse overheid in het kader van de lokale verkiezingen kan u ook steeds contact opnemen met het Agentschap Binnenlands Bestuur (Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel – 02/553 28 28 – info@vlaanderenkiest.be) of met de functionaris voor gegevensbescherming (Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel – 02/553 28 28 – ABB.veiligheid@kb.vlaanderen.be).

Voorgaande toelichting omtrent uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming doet geen afbreuk aan andere rechten die het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet of andere regelgeving aan de kandidaat toekent.

* LPKD = Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet. Dit decreet is de basistekst voor de organisatie van de verkiezingen. ​​​​​​​