Wijzigingen Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet: wat verandert er voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen?

De provinciale raden voor verkiezingsbetwistingen zijn vervangen door één Raad voor Verkiezingsbetwistingen

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is een onafhankelijk Vlaams administratief rechtscollege dat de bezwaren behandelt die tegen een lokale verkiezing worden ingebracht en die de juistheid nagaat  van de zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde waarin de raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is verder ook bevoegd voor een aantal andere geschillen, vermeld in het Gemeentedecreet, het Provinciedecreet en het OCMW-decreet.